Liikennevakuutus

Vastuuvakuutus

Vastuuvakuutus on yksi tärkeimpiä vakuutuksia, joita auton omistajan tulisi harkita. Se on pakollinen vakuutus kaikille Suomen tieliikenteessä käytettäville moottoriajoneuvoille. Vastuuvakuutuksen tarkoituksena on korvata liikenteessä toiselle aiheutettuja henkilövahinkoja ja omaisuusvahinkoja. Tällä vakuutuksella turvataan sekä vahinkoa aiheuttaneen henkilön että vahingon kärsineen henkilön etua.

Vastuuvakuutus korvaa liikennesäännöistä johtuen sattuneen kolari- tai muun onnettomuuden seurauksena toiselle osapuolelle aiheutetut vahingot. Vakuutuksesta korvataan muun muassa toisen ajoneuvon korjaaminen tai hankkiminen vastaavaan hintaan, lääkärin hoitokulut ja tarvittaessa myös pysyvien loukkaantumisten aiheuttamat haitat. Vastuuvakuutuksen vähimmäiskorvausmäärät on säädetty laissa ja ne vaihtelevat vahinkotyypin mukaan.

Vastuuvakuutuksen merkitys korostuu erityisesti vakavammissa ja kalliimmissa liikennevahingoissa. Kolaritilanteessa voi helposti käydä niin, että vastapuolen ajoneuvo on täysin käyttökelvoton tai ihmiset loukkaantuvat vakavasti. Vastuuvakuutus auttaa kattamaan nämä kulut ja varmistaa, että insinööri- ja lääkärikustannusten ei tarvitse rasittaa omaa taloustilannetta kohtuuttomasti.

Kaskovakuutus

Toinen tärkeä liikennevakuutus on kaskovakuutus. Kaskovakuutus on vapaaehtoinen vakuutus, joka korvaa omalla ajoneuvolla aiheutuneita ruhje- ja muita vaurioita. Kaskovakuutus voidaan ottaa joko osakaskona tai täyskaskona.

Osakasko korvaa omasta autosta aiheutuneet vauriot erilaisissa tilanteissa, kuten varkauden, ilkivallan, tulipalon, lasin rikkoutumisen tai hirvikolarin yhteydessä. Täyskasko puolestaan korvaa kaikki osakaskon vakuutustapaukset ja lisäksi myös sellaiset vauriot, jotka on aiheutettu omalla syyllä esimerkiksi liikenneonnettomuudessa. Täyskasko on usein suositeltava valinta uudelle tai arvokkaalle ajoneuvolle.

Kaskovakuutuksen etuna on, että se korvaa omasta autosta aiheutuneet vahingot ilman omavastuuta tai omavastuun ollessa vain pieni summa. Kaskovakuutus on erityisen hyödyllinen, jos auton korjaaminen tai hankkiminen uuden veroiseksi olisi taloudellisesti vaikeaa tai jos autolla on arvokasta tai tunnearvoa. Lisäksi kaskovakuutukseen voidaan ottaa erilaisia lisäturvia, kuten autonvarastosturva tai luottoturva.

Liikennevakuutuksen kattavuus

Liikennevakuutus on pakollinen vakuutus kaikille Suomen tieliikenteessä käytettäville moottoriajoneuvoille. Se korvaa liikennevahingoissa sattuneet henkilövahingot ja omaisuusvahingot. Liikennevakuutus kattaa vakuutetun ajoneuvon liikenteessä sattuneet onnettomuudet, olipa vahingon aiheuttanut toinen ajoneuvo, jalankulkija tai eläin.

Liikennevakuutuksen kattavuuteen kuuluu muun muassa hoitokulut ja korvaukset pysyvistä haitoista, jos liikenneonnettomuus aiheuttaa vakavia loukkaantumisia. Vakuutus korvaa myös ajoneuvon aiheuttamat kolari- tai muut vahingot toiselle ajoneuvolle tai kiinteälle omaisuudelle. Lisäksi liikennevakuutus korvaa myös ajoneuvon omistajalle ja kuljettajalle aiheutuneet ruhje-, kolhu- ja tähän verrattavat vauriot.

Liikennevakuutus on tärkeä vakuutus kaikille autoilijoille, sillä se varmistaa, että turvallisuushaittojen sattuessa voidaan korvata aiheutuneet vahingot ilman, että omat säästöt vaarantuvat. On kuitenkin hyvä huomata, että liikennevakuutus ei korvaa kaikkia mahdollisia vahinkotilanteita. Esimerkiksi ajoneuvosta varastetuksi tuleminen, omasta ajoneuvosta aiheutuneet vauriot tai moottoripyörästä aiheutuneet vauriot eivät kuulu liikennevakuutuksen piiriin. Tällaisia vahinkoja varten kannattaa ottaa erillinen kaskovakuutus.

Bonusjärjestelmä

Liikennevakuutuksen bonusjärjestelmä on tapa, jolla vakuutusyhtiöt palkitsevat asiakkaita hyvistä vakuutushistorioista. Bonuksen avulla vakuutusmaksuihin voidaan saada alennusta, jos vakuutuksenottaja ei ole aiemmin aiheuttanut vahinkoja tai rikkomuksia liikenteessä. Bonusjärjestelmä kannustaa autoilijoita noudattamaan liikennesääntöjä ja ajamaan turvallisesti.

Bonuksen tason määrittämiseen käytetään usein vakuutuskausien määrää. Jos liikennevakuutuksen ottanut henkilö ei ole aiemmin aiheuttanut vahinkoja ja on ollut vakuutuksen voimassa ollessa aina hyvissä ajoin maksusuorituksen mukaisesti, saa hän bonusta. Bonuksen määrä kasvaa jokaiselta vakuutuskautelta, kunnes enimmäismäärä on saavutettu.

Bonusjärjestelmä on yleensä porrastettu, eli bonuksen määrä riippuu vahinkojen määrästä tietyllä ajanjaksolla. Esimerkiksi yhden vahingon aiheuttanut saattaa saada pienemmän bonuksen kuin henkilö, joka ei ole aiheuttanut vahinkoja lainkaan. Bonukset voivat olla myös aikapohjaisia, eli bonustaso nousee vuosittain, kun uusi vahingoton vuosi on takana.

Bonusjärjestelmä on yksi tapa, jolla vakuutusyhtiöt kannustavat asiakkaita pysymään saman yhtiön asiakkaina pitkään. Bonuksen kertyminen ja sen määrä vaihtelevat eri vakuutusyhtiöiden välillä, joten on tärkeää vertailla eri yhtiöiden tarjoamia bonuksia ennen vakuutuksen ottamista.

Omavastuu

Liikennevakuutuksessa omavastuulla tarkoitetaan sitä osuutta vahingon kustannuksista, jonka vakuutuksenottaja itse maksaa. Omavastuun tarkoituksena on kannustaa autoilijoita olemaan varovaisia ja välttämään turhia vahinkoja. Mitä suurempi omavastuu on, sitä pienempi on vakuutusmaksu.

Omavastuun määrä voi vaihdella eri tilanteissa ja vakuutusyhtiöissä. Yleensä omavastuu on suurin korvauskulujen suuruutta ja vakuutustapahtumia koskeva kriteeri. Esimerkiksi jos liikennevahinko on pieni ja matkustajille aiheutuu vähän tai ei lainkaan vahinkoja, omavastuun määrä voi olla pienempi kuin tapauksessa, jossa on tapahtunut vakavampi liikennevahinko.

Omavastuun määrää voi myös vaikuttaa siten, että se sovitaan yhdessä vakuutusyhtiön kanssa. Esimerkiksi mikäli henkilöllä on ajokortti ollut alle 3 vuotta tai ajokortti on ollut voimassa jo yli 40 vuotta ja siitä ei ole aoenkaan vahingonnkorvaushistoriaa, niin omavastuu voi ollla lähtökohtaisesti korkeampi kuin keskiarvo asiakkailla.

Omavastuu on siis osa vakuutuksen hintaa ja se voi vaihdella tilanteen mukaan. Pienempi omavastuu tarkoittaa yleensä korkeampaa vakuutusmaksua ja suurempi omavastuu taas alentaa vakuutuksen hintaa. Omavastuun suuruus kannattaa tarkistaa ennen vakuutuksen ottamista ja vertailla eri vakuutusyhtiöiden tarjoamia omavastuumahdollisuuksia.

Auton turvalaitteet

Liikennevakuutuksen hintaan vaikuttaa myös auton turvalaitteiden olemassaolo ja toimivuus. Turvalaitteet ovat autossa olevia teknisiä ratkaisuja, jotka parantavat auton turvallisuutta ja vähentävät riskiä joutua onnettomuuteen tai vahinkoon.

Vakuutusyhtiöiden mielestä turvalaitteiden lisääntyminen autossa vähentää onnettomuuden mahdollisuutta, jonka myötä autoilijoiden vakuutusturva paranee, vahinkojen määrä vähenee ja näin ollen vakuutusmaksut laskevat.

Esimerkkejä turvalaitteista ovat esimerkiksi turvavyöt, ABS-jarrut, ajonvakautusjärjestelmät, turvatyynyt, hälytysjärjestelmät ja peruutuskamerat. Jotkut vakuutusyhtiöt voivat tarjota myös alennuksia vakuutusmaksuihin, jos autoon on asennettu erityisiä lisäturvajärjestelmiä, kuten varashälytysjärjestelmä.

Ennen kuin autoilija valitsee tietyn vakuutusyhtiön, kannattaa tarkastaa ja kysellä mikä turvalaitteiden osuus on auton liikennevahinkojaa katsoen. Turvalliset ja turvalaitteiltaan päivitetyt autot voivat saada alennusta vakuutusmaksuissa, kun taas vanhempiin autoihin saattaa joutua maksamaan enemmän korkeamman riskin takia.

Auton turvalaitteet ovat tärkeä osa liikennevakuutusta, koska ne lisäävät matkustajien turvallisuutta ja auttavat välttämään tai lieventämään vahinkoja. Niiden avulla auton riski joutua onnettomuuteen tai vahinkoon pienenee, mikä puolestaan vähentää vakuutuksen hintaa.

Vakuutusyhtiön valinta

Liikennevakuutus on lakisääteinen vakuutus, joka jokaisen Suomessa rekisteröidyn ajoneuvon omistajan on hankittava. Liikennevakuutuksen tarkoituksena on turvata liikenteessä sattuvien vahinkojen korvaukset. Vakuutusyhtiön valinta on omistajan tehtävä, ja vaihtoehtoja on useita.

Monilla vakuutusyhtiöillä on tarjolla liikennevakuutuksen lisäksi myös muita vakuutuspalveluita, kuten autovakuutuksia, kotivakuutuksia ja matkavakuutuksia. Tärkeintä on kuitenkin tarkastella vakuutusyhtiön mainetta ja asiakaspalvelua, sillä vahinkotilanteessa hyvä palvelu on ensiarvoisen tärkeää.

Vakuutusyhtiön maine ja asiakaspalvelu kannattaa selvittää esimerkiksi vertailemalla eri vakuutusyhtiöiden arvosteluja ja kokemuksia verkosta. Myös vakuutusyhtiön asema markkinoilla ja toimintakapasiteetti voivat vaikuttaa valintaan. Suuremmilla vakuutusyhtiöillä on usein enemmän voimavaroja ja kokemusta käsitellä suurempia vahinkotilanteita.

Muut kuljettajat ja vakuutus

Liikennevakuutus korvaa liikenteessä sattuneet vahingot, mutta usein herää kysymys siitä, kuka korvaa vahingon, jos toinen kuljettaja on syyllinen. Liikennevakuutus korvaa vahingot myös silloin, kun vahingon aiheuttaja on tuntematon, esimerkiksi parkkipaikalla tai pysäköitäessä.

Jos kolari on aiheutunut toisen kuljettajan syyllisyydestä, liikennevakuutus korvaa vahingot, jotka aiheutuvat esimerkiksi sairaanhoitokuluista, yleisten kulkuneuvojen tai muiden omaisuuden vahingoista sekä haitoista, jotka aiheutuvat henkilöille, jotka eivät ole asianosaisia. Vakuutus korvaa myös ajoneuvon tuhoamisen, luvattoman ajoneuvon käytön ja tieliikenteessä aiheutuvat vakuutusyhtiöiden kulut.

Vahinkoilmoituksen tekeminen

Jos liikennevahinko sattuu, on tärkeää ilmoittaa siitä välittömästi vakuutusyhtiölle. Vahinkoilmoitus tulee tehdä joko puhelimitse tai sähköisesti vakuutusyhtiön ohjeiden mukaan. Ilmoittaessaan vahingosta tulee mainita ajoneuvon rekisterinumero, tapahtumapaikka ja aika sekä mahdolliset todistajien yhteystiedot.

Vahinkoilmoituksen tulee sisältää myös tiedot vahinkoon liittyvistä mahdollisista vastapuolista sekä mahdollisista loukkaantuneista. Vahingon laajuuden selvittämiseksi vakuutusyhtiö voi pyytää asiakasta täyttämään vahinkoilmoitukseen liittyviä lomakkeita ja toimittamaan tarvittavia lisätietoja.

Useimmat vakuutusyhtiöt tarjoavat myös apua vahinkoilmoituksen tekemisessä. Joillakin yhtiöillä on käytössään oma asiakaspalvelunumeronsa, jonne vahinkoilmoituksen voi soittaa. Vakuutusyhtiön asiantuntijat voivat antaa neuvoja ja ohjeistusta vahinkoilmoitusta tehtäessä ja selvittää vahingon käsittelyn etenemistä. On kuitenkin hyvä pitää mielessä, että vahinkotapauksissa on aina parasta ottaa yhteyttä suoraan omaan vakuutusyhtiöön, koska heillä on paras käsitys tilanteesta ja he pystyvät tarjoamaan parhaan mahdollisen avun.

You missed